به امید دانشگاهی دانش گاه تر…

این شعار اصلی ٣۶٠  درجه است.

مشخصا در ذهن سازندگان این جمله،  دانشگاه دارای تعبیر و توصیف خاصی است. تعبیری که وضع کنونی دانشگاه ها  چندان مطابق بر آن نیست. بنا بر همین احساس عدم تطابق بود که مجموعه  کاپا طرح  ٣۶٠ درجه را معرفی کرد.

طرحی که بر اساس آن سخنرانانی می آیند و سخن می رانند!

اما سخن آنان نه روخوانی کتاب های درسی و مرجع است، نه بحثی بسیار تخصصی که در حوصله ی دانشجو نمی گنجد. بلکه سخنی گیراست؛ در هر بابی که ذهن دانشجو را هرچند برای مدت زمان کوتاهی از عالم «درس » خارج و به عالم «علم » و «تجربه » و «زندگی » وارد کند.  برای برخی حقیقت و کمال تنها در میان جزوات معنا می یابد و  ٣۶٠ درجه می خواهد به آن ها بگوید که اشتباه می کنید.

از دانشجو و استاد و مسئول در دانشگاه گرفته تا هر آن کس که علاقه به اشتراک تجربه های لمس شده در زندگی اش را با جامعه دانشگاه دارد،  ٣۶٠ درجه فرصتی برای سخن راندن اوست.

  تا کنون ٧ دوره از سلسله سخنرانی های  ٣۶٠ درجه برگزار شده است.