مجموعه  کاشفان استعداد، پرورشگران اندیشه (کاپا) در سال ١٣٨٩ به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای گام برداشتن در جهت اهداف پیش‌گفته بنیان نهاده شد و امروز با گذشت هشت سال، گروهی از دانشجویان فعال دانشگاه‌های کشور، دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز  را در کنار هم جمع کرده است تا بتواند با استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی، به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد.