ما به آدم ها، یعنی گروه های مختلف و خاص مخاطب، برای شکستن رخوت تنفس در فضای سکون یافته، فضای بی خردی و نا اندیشه ورزی، دعوت به ایجاد فضا برای فکر کردن، رشد و گسترش و انتشار آن، بهانه می دهیم.

مسابقات خلاقیت دانش آموزی ابن سینا یکی از همین بهانه هاست: مسابقه است و نه امتحان که سبقت اصل باشد و انفعال حذف. مهم ترین کلید واژه‌ای هم که بر آن در طی این سال ها در ابن سینا تاکید می کنیم، خلاقیت است که عامل نورویی و پویایی ذهن است.

افراد در قالب تیم ها در مسابقات ابن سینا شرکت می کنند که از رهگذر آن، در کنار هم، برای هم و به خاطر هدفی مشترک کار کردن را فرصت تجربه یابند. تشویق برخلاف همیشه، پایه‌اش بهتر اندیشیدن تشویق‌شونده است. باید دنیای دیگری به آدم ها نشان داده شود و «ابن سینا»، این دنیای دیگر است برای دانش آموزان دبیرستانی سراسر کشور…

 

 با مراجعه به بخش مسابقت ملی ابن سینا در وبسایت رسمی کاپا، می توانید اخبار این مسابقات را  دنبال کنید.