از حامیان ما می توان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بنیاد نخبگان فارس، آموزش و پرورش استان فارس،  دانشگاه شیراز، شهرداری شیراز، جهاد دانشگاهی استان فارس، مرکز نخبگان علوم پزشکی استان فارس و پژوهش سرای دانش آموزی رازی شیراز اشاره کرد.

http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/JAHAD-300x300.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/sssss-e1540239226630-300x300.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/bonyad-300x300.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/uni-300x350.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/photo_2017-09-12_14-33-48-300x300.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/ss-300x300.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/nokhbegan-olum-pezeshki-300x300.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-2000x2000.png
http://kapa.sums.ac.ir/blog/wp-content/uploads/2018/10/logo_0-300x300.png