کاشفان استعداد، پرورشگران اندیشه (کاپا) با هدف گسترش هر چه بیشتر و پر نفوذ تر ارزش هایی از جمله تفکر، خردورزی، کارگروهی، حل مسئله و… در سطح مخاطبان تمام اقشار جامعه شروع به طراحی کارسوق های آموزشی – سنجشی یک تا سه روزه کرده است.

لازم به ذکر است که کارسوق های کاپا برای مدارس و دانشگاه ها و موسسات کل کشور قابل اجراست و اولین دوره آن در تابستان سال 92 در دبیرستان استعدادهای درخشان شهر کاشان برگزار شد که شامل دو کارگاه آموزشی و برگزاری دو آیتم سنجشی در زمینه خلاقیت بود.

اما، پس از آن فعالیت ها وارد فاز جدیدتری شد و کاپا با توجه به برگزاری موفق مسابقات خلاقیت دانش آموزی ابن سینا به عنوان همکار بنیاد نخبگان استان فارس به برگزاری بخش رقابتی مرحله اول مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی پرداخت.

تا کنون کاپا در برگزاری 17 کارسوق خلاقیت با بنیاد نخبگان فارس همکاری داشته است و همچنین 11 کارسوق آموزشی  برای سایر دانشگاه ها و مدارس برگزار کرده است. در این بخش، سنجش خلاقیت با توجه به آیتم های طراحی شده و معیارهای مشخص گردیده، انجام می شود.

 

لیست کارسوق های خلاقیت برگزار شده توسط مجموعه کاپا: