خشت اوّل، از نشریات دانشجویی دربارهٔ  ادبیات،  فرهنگ،  فلسفه، حوزه های  علوم انسانی و  جامعه شناسی است.

٨ شماره از این مجله در چندین جلد به چاپ رسیده‌است. این مجله از سال ١٣٩٢ انتشار خود را شروع کرد و از مهر ماه سال ١٣٩٧ انتشارش با عنوان ”  فصل نامه خشت اوّل” از سر گرفته است.

خشت اوّل به قصد تمهید مقدمه‌ای مناسب برای ایجاد محیطی برای تفکّر، از طریق گزینش واقع‌بینانهٔ متون طراز اول در حوزه‌های فلسفی و ادبی و فرهنگی و ترجمه و نشر تجربه های شخصی افراد قلم به دست گرفت. هر شماره از فصل نامه ی خشت اوّل حول محور یک موضوع خاص منتشر می‌شود.

شناخت هر فرد از محیط پیرامون و آنچه در آن می گذرد، خودشناسی و رجحان فاعل بودن بر مفعول بودن هر فرد، گفت و گو، گشترشِ نگرشِ عمقی- خلاق – خودمنتقد از اهداف دیگر نشریه است.

 به گفته سردبیر  خشت اوّل:

“ما می دانیم که همه نمی توانند همه ی کتاب هارا بخوانند یا در دانش های مختلف صاحب نظر شوند، راستش، نباید هم بخوانند! ما تنها می دانیم که مساله ها داریم و برای حل شان به تک تک ما و همه ی این ها نیاز است”

به عقیده ی هیات تحریریه خشت اوّل، “آگاهی برای همه” یک اصل است.