ما نسلی هستیم که در عصر تحولات پرشتاب علم و فناوری و ارتباطات گسترده امروز، به جای رویارویی فعال و هدفمند با مسائل و چالش هایمان، عادت به گریز از آنها یا سپردن این مسائل به دست روش های منفعلانۀ مرسوم و متداول داریم. ما معتقدیم جسارت رویارویی با مشکلات و حل آن ها را می توان آموزش داد. بنابراین با یکدیگر متعهد شده ایم تا به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی از طریق گسترش تفکر خلاق، صحیح و اخلاقی و ترویج ابداع و به کارگیری روش های نو، آحاد جامعه، به خصوص افراد مرتبط با نظام آموزشی را یاری کنیم تا جامعه ای متعالی، بر پایه آرمانِ آزاداندیشی، تفکر و خلاقیت بسازیم. لذا از آنجا که به قدرت اراده آگاهانه و مستقل تک تک افراد به خصوص در جامعه آرمانگرای دانشجویی در مسیر تعالی ایمان داریم، بر آنیم تا با ایجاد انگیزه مناسب ،توانمندسازی، حمایت و مشارکت حداکثری از افراد با اخ ق، متعهد و دغدغه مند به طور موثر استفاده کنیم.